2022-23 Westfield Ice Hockey2021 Riverside v. Westfield/Chantilly2020 Westfield v. Loudoun Valley2019 Westfield v. Loudoun County2019 Westfield v. ChantillyCentreville/Fairfax v. WestfieldOakton v. South LakesTuscarora v. WestfieldBroad Run v. ChantillyWestfield v. Woodgrove / Clarke County